Nya bostäder använder allt mer el

780
Bild ovan: Reaktorhall nummer 3 i Oskarshamn. Kokareaktor.

 

Nya svenska bostäder använder mer el än någonsin. Det är på vintrarna som de nya lågenergihusen och passivhusen använder som mest el, under den period då vi är som mest beroende av kärnkraft. Kärnkraftens existens är omtvistad och lyfter fram svåra beslut angående uranbrytning, säkerhet och slutförvaring.

Att utvinna energi med kärnkraft har sina problem. I filmen ”Into Eternity”, som visades på SVT tidigare i år, följer vi ett danskt filmteam som granskar den finska slutförvaringen av radioaktivt avfall. Onkalo är namnet på det byggnadsverk som ska förvara det finska kärnavfallet i hundratusen år. Ett surrealistiskt inslag i filmen är hur finnarna diskuterar
huruvida det är bäst att glömma eller minnas var det enorma byggnadsverket Onkalo finns. Experter menar att det bästa vore att gräva ner det radioaktiva avfallet och sedan försöka radera projektet ur mänsklighetens minne. Frågorna gränsar till det filosofiska men man kastas oundvikligen tillbaka in i verkligheten för Onkalo existerar och avfallet är dödligt. Filmen är en viktig dokumentär som tar upp problemet med det växande berg av radioaktivt avfall som byggs upp i världen.

Härdsmältorna i Japan påminner oss om riskerna med kärnkraften. I Sverige använder vi samma typ av kokareaktorer som i Fukushima. Kan vi också drabbas av härdsmälta?

I slutet av åttiotalet stod jag själv på golvet på ABB Atom i Västerås och tillverkade styrstavar, borrade hål i rostfria blad som sedan fylldes med bor och svetsades igen. ABB Atom säljer styrstavar till reaktorer runt om i världen, bland annat till Fukushima. Det berättades av arbetskollegor att varje styrstav kostade som en lyxbil, då i slutet av åttiotalet. Ett vanligt svenskt kärnkraftverk har över 100 styrstavar. Big business. Styrstavarnas funktion är att avbryta kedjereaktionen när de sänks ner mellan bränslestavarna i reaktorn.

Bild: på styrstav. De fyra rostria bladen är genomborrade med hundratals hål fyllda med bor.

 

På den aktiva avdelningen i fabriken ute på Finnslätten i Västerås tillverkades även bränslestavar till kärnkraftverk världen över. Jag minns bränslestavarna. Det var i längd som styrstavarna. Kanske tre meter. Deras tvärsnitt var kvadratiskt, kanske tjugo centimeter i kant, rundade hörn. Utsidan var rostfritt stål. Inuti cylindrar gjorda av zircaloy (metall med hög smältpunkt) låg urankutsar staplade på varandra. Jag försöker nu föreställa mig härdsmältan i Fukushima rent fysiskt. Hur ser det ut när styrstavarna och bränslestavarna från Västerås smälter ihop när temperaturen når 3000 grader? Ibland får jag känslan av att allt det här inte är på riktigt.

 Bild: Ihoppressat Uran, sk urankutsar, som staplas i bränslestavar.

ABB Atom säljer inte bara till Fukushima utan även till svenska kärnkraftverk. Samma lönsamma affär. Jag hör de främsta experterna på kärnkraft på TV säga saker om händelserna i Fukushima, och sedan händer det motsatta. En explosion är omöjligt i den här typen av kokareaktorer, några minuter senare exploderar kärnkraftverket. Vi slutar lita på kärnkraftsexperter. Vi vet att det alltid är värre än vad de säger. Jag tänker att våra nya bostäder inte borde använda så mycket el från kärnkraft.

Kärnkraften i Sverige står för en viktig del av vår elproduktion under vintern. Om vi ska kunna avveckla kärnkraften måste vi antingen sänka vår elförbrukning eller hitta nya energikällor. Det är därför jag oroar mig över att nybyggda bostäder förbrukar allt mer el under vintern.

Anledningen till att vi använder mer el i våra bostäder beror på att vi idag strävar efter att använda så lite "köpt energi" som möjligt. Detta regleras in i detalj av Boverket. En vanligt förekommande gräns i Boverkets byggregler är 110kWh/m2 köpt energi per år. Passivhus och lågenergihus är väldigt bra på att använda lite "köpt energi", de använder så lite som 45kWh/m2 av "köpt energi" per år, men för att lyckas använder de istället mycket el. Forskning visar om och om igen att hus som förbrukar låga nivåer "köpt energi" istället använder stora mängder primärenergi. Den "köpta energin" är en också en dålig värdemätare på hur mycket koldioxid som huset förbrukar. Studier visar att hus som värms med fjärrvärme släpper ut mindre koldioxid än passivhus som värms med el, trots att fjärrvärmen använder mer "köpt energi".

Det lättaste sättet att minska på den "köpta energin" och klara BBR's krav är att tillsätta lite el och återvinna värme. Detta har blivit en snabb fix för byggherrarna. Visa mig det hus som idag inte har ett FX eller ett FTX system.

Foto: Lars Backhans.

 

 

 

Blå Jungfrun i Hökarängen söder om Stockholm, Svenska Bostäder 2010. Arkitekt okänd. Huset är ett sk passivhus med direktverkande el i kombination med FTX aggregat. Huset använder lite "köpt energi". I säljmaterialet står att lägenheterna förbrukar 45 kWh/m2 el per år + hushållsel. Radiatorer och varmvattenberedare går på el. Huset använder antagligen kärnkraft under vintern för uppvärmning. En lägenhet på 100m2 lägenhet kan enkelt göra av med 9000kWh per år. 

 

 

Norra Djurgårdsstaden byggs efter Boverkets regler och slår sig för bröstet för de använder lite ”köpt energi”. Alla hus har självfallet ett FX eller FTX system och de förbrukar stora mängder el. Detta faktum är ju lite pinsamt för Stockholms Stad. Vi anser ju trots allt att vi ska minska vårt elberoende, inte öka det. För att på något sätt rättfärdiga den ökade elförbrukningen kräver Stockholms stad att hälften av elen ska vara ”grön”. Byggherrar grubblar över hur de ska få fram grön el till sina bostäder. De mest enfaldiga sätter dit solceller i tron att solen, som genom ett mirakel, ska stråla under den kritiska vinterperioden. Andra försöker sig på vindkraft på taken, men i realiteten kommer bostäderna att till stor del drivas av kärnkraft, kol eller diesel.

Kärnkraften gör att den nordiska elen framstår som miljövänlig. Kärnkraften fungerar på vintern, motverkar import av kolkraft, och släpper, på pappret, ut låga mängder koldioxid vilket får den nordiska elen, den sk nordiska mixen, att framstå i bättre dager. Detta i sin tur gör att uppvärmning med el framstår som mindre dåligt i Sverige. Men kärnkraften har andra utsläpp än koldioxid.

Varje MWh el som produceras med kärnkraft genererar x mängd radioaktivt avfall, som i sin tur ska förvaras i öppna bassänger eller grävas ner. Kärnkraftverken släpper även ut radioaktivt material under drift. Det är fullt möjligt att mäta denna mängd radioaktivt avfall och reglera dessa utsläpp. Detta skulle nyansera frågan kring den ”nordiska mixen”. Jag är nyfiken på vilka synpunkter som finns kring det här. Jag skulle även vilja veta om dessa data finns. Hur mycket radioaktivt avfall får vi per producerad MWh kärnkraft? Tacksam för hjälp i frågan.

Det viktiga, tror jag de flesta anser, är att vi minskar vår elförbrukning i våra nya bostäder. För att lyckas måste vi ändra våra vanor. Energieffektivisera. Sluta värma upp våra bostäder med el. Ifrågasätta fläktsystem i bostäder och värmeåtervinning. För att nå dit måste Boverket sluta reglera den "köpta energin" som den gör idag.

Boverket är politiskt styrt. Så vitt jag vet är det fortfarande vår miljöminister, Anders Carlgren, som bestämmer och ger direktiv till Boverket. Tyvärr läser jag i Centerpartiets senaste direktiv till Boverket att de ska agera allt strängare i frågan om kontroller av den ”köpta energin”. Alla hus ska redovisa hur mycket ”köpt energi” de använder, oavsett om det sker till priset av en ökning av elförbrukningen.

Sambandet mellan nya BBR, våra nya bostäder och vårt ökande beroende av kärnkraft är föga utforskat, men jag hoppas att jag genom den här artikeln kan lyfta fram dessa samband.

kommentarer

hittade inte heller några sådana uppgifter på nerladdningen från SB , varför näms inte arkitekten ofta inte alls?de msået vara viktiga?

Tack för grillningen. Det du beskriver är faktiskt det man gör. Den "köpta energin" kan ses som ett mått på hur väl isolerad en bostad är. Men eftersom el är en högvärdig energikälla så kan den genom värmeväxlare få ut mer energi än vad som stoppas in. Vet inte exakt hur mycket mer men jag gissar att 1kWh kan bli 2-3kWh via värmeväxling. Lite trolleri. Men om vi ser det hela i lite större perspektiv, hur mycket energi det går det åt att tillverka 1kWh?

Till exempel hur mycket energi går det åt att tillverka en 1kWh kärnkraft? Uran bryts. Uran fraktas till ABB Atom i Västerås. Bränslestav tillverkas. Bränslestav skickas till Oskarshamn. Vatten kokas i reaktor. El utvinns i generatorer i kärnkraftsverket. El skickas på kraftledning till passivhus. Vatten/luft värms. Bränsle stav hålls kyld i 30 år. Bränsle stav grävs ner i 1000,000år. I bland blir det också härdsmälta och då krävs lite sanering.

Hur mycket energi går åt att tillverka en 1kWh från vedeldning?
Träd fälls. Träd klyvs. Ved huggs. Ved bärs in och stoppas i kamin. Med traditionella metoder behövs i princip ingen energi för att framställa ved. Detta är helt ointressant för boverket.

Passivhuset som värms på kärnkraft använder mindre "köpt energi". Det är omöjligt att slå det eluppvärmda huset, men det vedeldade huset använder mindre "primär energi". Tyvärr gillar inte Boverket vårt gamla sätt att värma upp hus. Jag tror de har fel.

I så fall borde ju man mäta energieffektivitet i hur stor energimängd det behövs för att värma en bostad oavsett energislag. D.v.s att man mäter hur mycket värmeenergi (i form av mängd uppvärmd luft) som måste tillföras för att hålla bostaden varm. Så att det blir ett mått på hur mycket värmeenergi som faktiskt flyr bostaden.

Tack för din kommentar. Intressant att 1MwH kärnkraft ger 5kilo utbränt kärnbränsle. På så sätt kan jag räkna ut hur mycket kärnbränsle ett passivhus genererar. Då kan man tala om ett "aktivt" hus i ordets rätta bemärkelse.

"Men kan det verkligen stämma att elektricitet inte inräknas i "den köpta energin"?!"
Här märker jag att jag varit lite otydlig i artikeln. Den "köpta energin" är den mängd energi som det går åt att värma upp huset med oavsett energislag (hushållsel är ej inräknat). Det jag försöker säga är att det är det går åt mindre "köpt energi" att värma upp ett hus med el än med t ex fjärrvärme. Det är för att el är en mer högvärdig energiform. Jag ser en fara i detta eftersom vi har svårt att får fram "grön" el på vintern. Dessutom vanligt folk (i princip alla, inklusive arkitekter, miljöpartister, politiker osv.) tror att ett hus som använder 45kWh/m2 el att värma huset är bättre än 110kWh/m2 fjärrvämre. Men så är det inte. Tvärtom.

Intressant läsning. Men kan det verkligen stämma att elektricitet inte inräknas i "den köpta energin"?! Låter väldigt konstigt... och inte minst dumt.

Här går det att räkna på kärnkraftens avfall: http://www.vattenfall.se/sv/rakna-ut-din-miljopaverkan.htm

Om jag förstått det rätt så ger 1 MWh från kärnkraftverk ungefär 5 kilo utbränt radioaktivt kärnbränsle. Annat radioaktivt avfall är väl sådant som blivit kontaminerat och borde inte vara i närheten av att vara lika farligt eller svårhanterligt.

Tack. Jag laddade ner SB säljmaterial och precis som alltid så står aldrig arkitekten nämnd.

Jag tro huset på bilden (Blå Jungfrun i Hökarangen) ritats av REFLEX arkitekter.

Jag huset på bilden (Blå Jungfrun i Hökarangen) ritats av REFLEX arkitekter.

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.